Opulent

HËLLO

Povratak na naslovnu stranicu Portalisa

- the freelance lifestyle -

Hëllo?!

HËLLO

Hëllo je moj lični, nezavisni brend, osmišljen kao svojevrstan hab za ideje. To je ambiciozan i inovativan projekt namenjen razvoju ličnih poslovnih ideja sa visokim komercijalnim potencijalom. Osnovna ideja je u razvoju rešenja koja su skrojena prema željama korisnika, njihovim tržišnim potrebama i poslovnim ciljevima u formi koja se često označava kao ONE-STOP SHOP. Svoje obrazovanje i ideje sam stavio u kontekst pravljenja veb baziranih rešenja koja su vizuelno drugačija i dopadljiva. Usluge koje pokrivam kroz hëllo freelance projekat obuhvataju širok spektar aktivnosti, počev od konsultantskih usluga, preko grafičkog dizajna i copywritinga, do realizacije veb lokacija. Posebno mesto u mom radu zauzimaju i fotografije, ali i pouzdan sistem održavanja i tehničke podrške. Svako rešenje koje radim za svoje klijente je jedinstveno, dizajnirano tako da predstavlja temelj jedne duge i iskrene saradnje. Rad počinje analizom zahteva korisnika, nastavlja se na proces dizajna i razvoja i završava se aktivnostima vezanim za uvođenje rešenja u eksploataciju. Za aktivnosti koje se odnose na redizajn nekog postojećeg rešenja vrši se izrada testnog rešenja, odnosno pilot rešenja kako bi se korisnik na najbolji način upoznao sa novim rešenjem koje mu se predlaže. Svi poslovi se obavljaju na osnovu validnih ugovora, koje sklapam sa klijentima, i pokriveni su odgovarajućim pravno-ekonomskim aspektima koji se odnose na plaćanje svih zahtevanim poreza i doprinosa koji su predviđeni kroz modalitete mog rada (autorski ugovori i ugovori o delu).

Shvatio sam da sam zaboravio da se još jednom predstavim. Moje ime je Srđan Ilić i diplomirani sam inženjer elektrotehnike. Za svaki slučaj tu je i moja radna biografija na nemačkom jeziku...

Lebenslauf
Opulent

KONTAKT

USLUGE

MODALITETI ANGAŽOVANJA

Za poslove koji se odnose na grafički dizajn (logoa/logotipa, heraldičkih simbola i monograma, infografika, banera, ekranskih pozadina i layouta za e-dokumente), prodaju prava na korišćenje fotografija, izradu animiranih foto albuma i uslužno pisanje tekstova (copywriting), sa korisnikom se sklapa autorski ugovor.

Izrada veb lokacija kao i slajd-prezentacija takođe se obavlja preko autorskih ugovora. Ovom vrstom ugovora pokrivene su i sve konsultantske usluge i predavanja po pozivu.

NAPOMENA: Fotografije koje su predmet ustupanja prava na njihovo korišćenje su zaštićene autorskim pravima. Fotografije na kojima se pojavljuju lica (ili delova tela) određenih osoba imaju posebna odobrenja dobijena od strane tih osoba (model release). Fotografije na kojima se pojavljuju zaštitni znaci određenih pravnih lica, umetnička dela ili zaštićeni oblici dizajna imaju odobrenje njihovog korišćenja (intellectual property).


  Postoje dva nivoa licenci za korišćenje fotografija:
 • Licenca za korišćenje fotografije u digitalnom obliku (neograničeni broj primena)
 • Licenca za korišćenje fotografije u štampanom obliku (jedna primena)

7

broj usluga

1

obračunska jedinica
(radni sat)

500

cena radnog sata
(Srbija, RSD)

Ugovorima o delu pokriveno je održavanje veb lokacija i tehnička podrška korisnicima. Takođe, u ovaj segment angažovanja spadaju i specijalizovane obuke korisnika. Pravno gledano, ova vrsta radnog angažovanja ne podrazumeva radni odnos i predstvlja podvrstu autorskih ugovora. Predmet ugovora je izvršenje određenog posla, koji se posmatra kao celina intelektualnog i fizičkog rada.


NAPOMENA: Zakonom o radu Republike Srbije data je mogućnost poslodavcima da za određene poslove koji nisu karakteristični za vršenje delatnosti kojom se oni bave, angažuju fizička lica, koja bi obavila jednokratni posao za određenu naknadu. Zakon predviđa da za ove potrebe poslodavac zaključi sa fizičkim licem ugovor o delu. Ugovor o delu zaključuje se u pisanom obliku. Ugovor o delu ne smatra se ugovorom o radu, odnosno osoba koja se ovim ugovorom angažuje nema status zaposlenog lica. Ugovorom o delu precizira se i naknada koju će angažovano lice primiti za obavljeni posao (u neto iznosu). Ova naknada oporeziva je porezom na dohodak građana, a na nju se obračunavaju i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Obveznik poreza i doprinosa je fizičko lice koje ostvaruje prihod, ali je poslodavac taj koji je dužan da porez i doprinose obračuna, odbije i uplati na odgovarajući račun javnih prihoda. Na naknadu se plaća porez i PIO, ali ne i zdravstveni doprinos (jer je u ovom slučaju angažovano lice zaposleno). Koeficijent je 1,58227848. Nakon obračuna, a pre isplate naknade angažovanom licu, poslodavac (odn. ovlašćena knjigovodstvena agencija) predaje poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose kroz obrazac PPP PD na portalu Poreske uprave, dakle elektronski. Tek nakon što za ispravno podnetu prijavu dobije broj odobrenja za plaćanje – BOP, poslodavac može uz poziv na dati broj odobrenja izvršiti isplatu naknade angažovanom licu i uplatu poreza i doprinosa, uz isti poziv na broj. Porez i doprinose treba platiti istog dana kada se isplaćuje neto nadoknada. S obzirom da se po osnovu ugovora o delu plaća doprinos za penziono i invalidsko osiguranje, poslodavac treba da prijavi isplaćeni doprinos za dato lice PIO Fondu. Podaci se podnose organizacionoj jedinici PIO Fonda prema sedištu poslodavca na obrascu M-UN ili M-UN/K, i to u roku od tri dana od dana uplate doprinosa. U M-UN obrazac unose se osnovni podaci poslodavca i angažovanog lica. Knjiženje obaveze po osnovu ugovora o delu: na kontima glavne knjige, ugovor o delu evidentira se tako što se za bruto iznos zadužuje konto 522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu, a odobrava se konto 465 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima za iznos neto naknade i konto 489 – Ostale obaveze za porez i doprinose na teret troškova.

2

broj usluga

1

obračunska jedinica
(radni sat)

500

cena radnog sata
(Srbija, RSD)

Poseban segment radnog angažovanja obuhvata rad za klijente iz inostranstva. Cena radnog sata se obračunava množenjem osnovne cene radnog sata u Republici Srbiji sa relativnim koeficijentom indeksa troškova života, za svaku državu zasebno.
UPLATE IZ INOSTRANSTVA: Uplatom iz inostranstva se smatra bilo koja uplata u deviznoj valuti na moj račun ili proknjižavanje kompanijskog čeka. Pošto novac uplaćuje pravno lice koje nije registrovano u našoj državi, obveznik plaćanja poreza i doprinosa sam ja (fizičko lice) kao primalac novčanih sredstava. Svaki posao za inostrana pravna lica se obavlja uz predhodno potpisan ugovor ili na osnovu tako zvanog dokumenta o uslovima korišćenja (Terms and Conditions, za kompanije koje ne potpisuju klasične ugovore o angažovanju). Ovo predstavlja pisani dokaz o detaljima radnog odnosa/angažovanja.

Nakon proknjižene uplate, po Zakonu o porezu na dohodak građana, u roku od 30 dana imam obavezu da Poreskoj upravi u opštini u kojoj imam prijavljeno boravište u Republici Srbiji ispostavim PP OPO obrazac u dva primerka za pristiglu deviznu uplatu (na osnovu ugovorenog prihoda za izvršenje određene usluge ili skupa usluga). Uz navedeni obrazac se prilaže i izvod iz banke iz koga se vidi o koliko se uplaćenoj cifri radi, kao i datum kada su novčana sredstva proknjižena na račun. Poreska uprava tom overava obrazac (pečatom i kodom), jedan primerak zadržava za sebe, a drugi vraća meni.

Na osnovu uplate se vrši plaćanje poreza i doprinosa na odgovarajuće račune javnih prihoda. Overen primerak PP OPO obrasca, popunjen M-UN obrazac (u dva primerka), prateća dokumentacija i dokaz o uplati PIO doprinosa predaje se u filijalu PIO fonda kako bi proknjižili uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje.


DODATNA NAPOMENA: Ukoliko ukupni dohodak ostvaren kao fizičko lice (po svim osnovama angažovanja plus dohodak ostvaren redovnim radom, stalnim zaposlenjem) prelazi odredbama utvrđeni iznos na godišnjem nivou, plaća se godišnji porez na dohodak građana. Za 2016. godinu je utvrđena granica neoporezivog prihoda od 2.285.064 dinara. U ovaj iznos ulazi dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi. Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u 2016. godini podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. maja tekuće godine za predhodnu godinu. Dohodak za oporezivanje čini razlika između godišnjeg zbira prihoda za oporezivanje umanjenih za porez i doprinose na teret primaoca prihoda i neoporezivog iznosa. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R u elektronskoj formi.


IZNAJMLJIVANJE REKLAMNOG PROSTORA: Kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta, već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana. Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, odnosno dokumentovane stvarne troškove. Sa stanovišta obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u predmetnom slučaju na prihod koji po svojoj prirodi čini dohodak fizičkog lica koji podleže oporezivanju porezom na drugi prihod, obračunava se i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%, a ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao ugovorena naknada umanjena za troškove koje je obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i očuvanju, saglasno odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

USLUGE

RADNA BIOGRAFIJA

 • RADNO ISKUSTVO

  01/2016 - do sada

  Hëllo

  Lični freelance projekat, poseban izdvojen brend projekta Portalis. Freelance rad obuhvata aktivnosti koje pokrivaju oblasti konsaltinga, veb i grafičkog dizajna, copywriting i poslove održavanja i tehničke podrške.

  01/2006 - do sada

  Portalis

  Lični veb projekat namenjen promovisanju fotografije, kulture putovanja i življenja. U okviru ovog projekta nastao je i brend Smart and Creative Life, blog koji je aktivan od januara 2015. godine.

  2001 - 2011

  Pansys GmbH

  Honorarni saradnik na savetodavnim poslovima iz oblasti prodaje i IKT usluga u oblasti telemedicinskih sistema i servisa.

  08/1997 - do sada

  Telekom

  Trenutna pozicija: Inženjer za poslovna rešenja (Telekom Srbija ad - Služba za prodaju velikim kompanijama Niš). Poslovi razvoja preprodajnih tehničkih rešenja za implementiranje IKT usluga i postprodajna podrška korisnicima.

  10/1995 - 06/1996

  Elfak

  Student-saradnik na predmetu Distribuirani sistemi Katedre za računarsku tehniku i informatiku Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

 • OBRAZOVANJE

  1991 - 1997

  Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

  Visokoškolsko obrazovanje u trajanju od deset semestara. Smer: Računarska tehnika i informatika. Obrazovni profil: diplomirani inženjer elektrotehnike. Diplomski rad: "Generator izveštaja za baze podataka".

  1987 - 1991

  Gimnazija "Bora Stanković" (Niš, Srbija)

  Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Smer: prirodno-matematički. Obrazovni profil: matematičko-programerski saradnik. Maturski rad: "Softversko rešenje za obračun zarada zaposlenih".

  1979 - 1987

  Osnovna škola "Ratko Vukićević" (Niš, Srbija)

  Osnovno obrazovanje u trajanju od osam godina.

PRIKAŽI VIŠE
PRIKAŽI MANJE

Napredan korisnički nivo rada na programima iz Office paketa različitih proizvođača
Odlično poznavanje grafičkih programa i alata za rad sa rasterskom i vektorskom grafikom
Poznavanje planiranja, dizajna i razvoja relacionih baza podataka i sistema za postavljanje upita
Viši nivo znanja u oblasti planiranja, implementiranja i održavanja mrežne i IT infrastrukture
Poznavanje programskih jezika za izradu Internet prezentacija (HTML/CSS) i razvoja aplikacija (PHP/MySQL, JavaScript)
Elementarno znanje razvojnim okruženjima za Android i iOS operativne sisteme
Napredno poznavanje operativnog sistema Windows i elementarno poznavanje operativnog sistema UNIX (različite derivacije)

srpski (maternji jezik), nemački (napredni nivo), engleski (viši nivo)

SVE JE U DIZAJNU...

RAZVOJNO OKRUŽENJE